Інформаційні матеріали

Версія для друкуВерсія для друку

Раніше адміністративні послуги, що надавалися виконавчою владою в Полтавському районі отримувалися в різних приміщеннях. Суб’єктам звернень доводилося витрачати багато часу на пошук місцезнаходження суб’єктів надання адміністративних послуг і для отримання кількох  адміністративних послуг доводиться стояти в різних чергах.

Основною метою є створення відділу з питань надання адмінстративних послуг було проста, ефективна та прозора системи надання адміністративних послуг. Відділ функціонує на підставі положення про відділ.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг Полтавської районної  державної адміністрації

 

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг Полтавської районної  державної адміністрації (далі – відділ) - структурний підрозділ Полтавської районної  державної адміністрації, утворений для надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії його з суб’єктами надання адміністративних послуг в Полтавському районі та є спеціально уповноваженим органом з питань надання адміністративних послуг.

 

2. Відділ з питань надання адміністративних послуг у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням та підпорядкований голові районної державної адміністрації.

 

3. Основними завданнями відділу з питань надання адміністративних послуг є:

1) Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2) Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

3) Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

4. Відділом з питань надання адміністративних послуг забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ з питань надання адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою райдержадміністрації, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. У випадках, передбачених законодавством, заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій чи усній формі.

 

5. У Відділі з питань надання адміністративних послуг також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Полтавської районної  державної адміністрації.

 

6. У приміщенні, де розміщується відділ з питань надання адміністративних послуг, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

                                                       

7.  Організація надання адміністративних послуг у відділі здійснюється через адміністратора відділу, який призначається та звільняється з посади головою Полтавської районної  державної адміністрації.

 

8. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

9. Адміністратор має іменну печатку та (або) штамп із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру надання адміністративних послуг (відділу).

 

10. Адміністратор відділу має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фотокопії) документів заявників і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) визначати обсяг та форму внутрішньої супровідної документації, необхідної для надання адміністративної послуги, порядок іі створення, руху та зберігання.                                                      

 

6) порушувати клопотання перед керівником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи.

 

11. Основні завдання та права адміністраторів визначені Законами України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

12. Відділ з питань надання адміністративних послуг очолює начальник відділу. Начальник відділу з питань надання адміністративних послуг призначається на посаду та звільняється з посади головою Полтавської районної  державної адміністрації за погодженням з Департаментом економічного розвитку обласної державної адміністрації та обласною державною адміністрацією.

 

13. Начальник відділу з питань надання адміністративних послуг відповідно до завдань, покладених на відділ з питань надання адміністративних послуг:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу з питань надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, подає на затвердження голови райдержадміністрації положення про відділ, планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, щодо сфери адміністративних послуг та розробляє проекти відповідних рішень;

2) вносить на розгляд голови Полтавської районної  державної адміністрації проекти розпоряджень Полтавської районної  державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу з питань надання адміністративних послуг;

3) забезпечує виконання доручень голови Полтавської районної  державної адміністрації та заступника голови Полтавської районної державної адміністрації згідно із розподілом функціональних обов’язків, перспективних і поточних планів діяльності відділу з питань надання адміністративних послуг.

4) розробляє в установленому порядку посадові інструкції (обов’язки) працівників відділу з питань надання адміністративних послуг та внесення змін до них;

5) подає, згідно із законодавством, пропозиції голові Полтавської районної  державної адміністрації щодо призначення, звільнення з посад та переміщення працівників відділу з питань надання адміністративних послуг, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень; визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу з питань надання адміністративних послуг, забезпечує підвищення їх кваліфікації; контролює стан виконавської дисципліни;

6) організовує діяльність відділу з питань надання адміністративних послуг, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу з питань надання адміністративних послуг;

7) видає накази, координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків та складання звітності;

8) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу з питань надання адміністративних послуг, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

9) сприяє створенню належних умов праці у відділі з питань надання адміністративних послуг, вносить пропозиції райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення відділу;

10) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників відділу з питань надання адміністративних послуг;

11) затверджує інструкцію з діловодства у відділі, визначає порядок здійснення діловодства під час надання адміністративних послуг та порядок зберігання архівних документів;

12) складає проекти районних програм, які пов’язані з підтримкою сфери наданням адміністративних послуг мешканцям району;

13) здійснює інші повноваження, передбаченні чинним законодавством України;

14) може здійснювати функції адміністратора.

15)  начальник відділу проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

14. Графік прийому суб’єктів звернень у відділі з питань надання адміністративних послуг затверджується головою райдержадміністрацією за поданням начальника відділу. Безпосередні (внутрішні, особисті) графіки роботи адміністраторів затверджує начальник відділу.   

15. Начальник відділу з питань надання адміністративних послуг складає та затверджує графік чергувань адміністраторів з врахуванням вимог статі 50 Кодексу законів про працю України та пункту 3 частини 2 статті 6 Закону України «Про адміністративні послуги».

16. Для здійснення функцій, покладених на відділ з питань надання адміністративних послуг, начальник та працівники наділяються правами, виконують обов’язки і несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, а також відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Полтавської районної  державної адміністрації і цього Положення.

17. Покладання на відділ з питань надання адміністративних послуг обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань роботи відділу з питань надання адміністративних послуг, не допускається.                                      

18. Відділ з питань надання адміністративних послуг під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

19. Витрати на утримання відділу з питань надання адміністративних послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

20. На утримання відділу з питань надання адміністративних послуг можуть спрямовуватися кошти, які надходять для виконання відповідних цільових програм та інших джерел незаборонених законодавством.

21. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

 

Перелік послуг 

 

 


Довідково:
 
 

Примірна форма технологічної картки адміністративної послуги

 

Примірна форма інформаційної картки адміністративної послуги (у разі, якщо послуга надається через центр надання адміністративних послуг)

 

 

 

 


 

Наверх ↑